Garuka kubuhanuzi bwose

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/10/2018

Kuwagatandatu, 27 Ukwacyira 2018 12:44:37 +0200

 

 

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/10/2018
UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/10/2018

Umubyeyi Bikira Mariya yaje ababaye noneho ababaye cyane, aranyitegereza aransuhuza, arambwira ati mwana wanjye reka nongere ngutume kuri aba bana banjye bose bari hirya no hino, bambwirire uti mugire amahoro, mugire amahoro, urukundo rwanjye rubasesekaremo. Bana banjye nkomeje kubabara kuko mbabajwe n’abana banjye benshi bakomeje kujyanwa mu buroko abandi bakomeje kuborera mu buroko, ibyo bikomeje kumbabaza cyane.

Bana banjye nababwiye byinshi iyi tariki ya 13 nayo ntabwo nyibagirwa, ntabwo nyibagirwa kuko niho mpa ubutumwa umwana wanjye. Ntacyo ntavuze, ntacyo ntavuze, kugeza uyu munsi wa none ndongeye mbabwire ko ishyamba atari ryeru, ndabibabwiye bana banjye, igihugu cyose kirugarijwe impande zose, ibihugu n’ibihugu bigiye guteranira igihugu kimwe, reka mbibabwire kubera kwigira bamwe ba ruharwa, ndabivuze bana banjye, ndabibabwiye bana banjye ntacyo ntavuze kugeza uyu munsi ndabibabwiye muhore muri maso mwitegure kuko intambara irakomeye, ariko mbabwize ukuri intambara ikomeye iri mu mitima yanyu.

Ndabibabwiye, ndabwira abana banjye bose bari hano mu gihugu ari n’abari hanze. Munyumve neza kuri 13 ndongeye ndabibabwiye bana banjye kandi sibwo bwa mbere nabibabwira.

Bana banjye nongere mbabwire bamwe bari kuza ngo ndi uyu n’uyu, bari kwigira ikirenga ngo ni jye ugiye kuyobora isi wagira ngo nwei Imana yanyu, mwigize akamana ngo ndi uyu n’uyu nyamara igihe kirageze cyo kugira ngo umwana wanjye nawe yatangiye kureba uko bimeze aho ibintu bigeze nyamara nongere mbabwire ntawe urusha umwana wanjye imbaraga. Rero muravuga ngo mufite ubwenge ntawe urusha umwana wanjye ubwenge arabubarusha mwese, umwana wanjye mwese arabubarusha, niwe mutegetsi w’isi n’ijuru, ni Umwami ukomeye mubimenye. Dore rero ngo jye ndi uyu n’uyu, jye ndi uyu n’uyu, jye ndi uyu n’uyu nyamara ntabwo bizahora gutya igihe kirageze muhore muri maso, abatareba hirya no hino ibiri kuba mu gihugu ni akazi kanyu nimushaka murebe ibiri kuba hirya no hino, ufite amaso arebe yitegereze maze abone gushishoza amenye ibyo aribyo.

Bana banjye ntacyo ntavuze kitagomba gusohora, ibyo nababwiye byose bigomba kuzuzwa nk’uko nabibabwiye, mubimenye bana banjye. Kugeza ubungubu nababwiye ngo intango iruzuye, iruzuye irasendereye iri hafi gusandara kandi izasandarana byinshi nongere mbibabwire, izasandarana byinshi.

Nababwiye ko umuntu agiye kuzajya ajya kurahura umuriro muri kilometero eshatu, ntabwo zikiri eshatu gusa ahubwo. Ndababwiye ngo nimukomereze aho ariko igihe kirageze ntacyo ntavuze kitagomba kuzuzwa, reka nongere mbibasubiriremo. Erega bana banjye umwana wanze kumvira se na nyina yumviye ijeri, mbibabwire.

Ah, ah ariko Banyarwanda kugeza uyu munsi ntimuzi ikirezi mwambaye iyaba mwari mukizi mwakumvise ibi dukomeza kubabwira mukisubiraho, aho kwisubiraho ahubwo ndababwira ngo birakomeye ahubwo muramvuga ngo dukomereze aho, mubimenye, mukomeze guhohotera abana banjye hirya no hino. Bamwe bakomeje kuborera mu nzu y’imbohe abandi bakomeje kurigiswa, abandi bakomeje guhunga igihugu ari mwe bahunga mwe bayobozi bakuru mugira ngo simbibona

none mutangiye kuvuga ngo turarekuye aba n’aba, turekuye aba n’aba kandi nkomeje kubona hari kwinjira benshi, ariko mubimenye urucira mukaso rugatwara nyoko, mubyumve Abanyarwanda nyamara kugeza uyu munsi, ntabwo mbwira abanyarwanda gusa ahubwo ndabwira n’abari hanze bakomeje kwigira akari aha kajya he batumva ibyo tubabwira, nabo ndakomeza kubabwira, mwisubireho, mwisubireho abashoboye gupfukama nimupfukame kandi mupfukamire igihugu cyanyu, mufukamira imiryango yanyu, hari abadashoboye gupfukama mupfukamire mubasabira, mupfukamire imbyaro zanyu, urubyiruko rurananiranye nimurusabire, murusabire kuko kugeza uyu munsi urubyiruko ntacyo rwitayeho, noneho rero ni mwebwe mugomba kubasabire mwebwe mushobora gupfukama. Mupfukame rero muvuge Rozari, ishapule y’ububabare kuwa kabiri no kuwa gatanu, n’utazabishobora akavuga Dawe uri mu ijuru eshatu, Ndakuramutsa Mariya eshatu, Hubahwe Imana Data eshatu, ibindi nzajya mbibongerera bana banjye, ubwo ndabwira babandi bafite intege nkeya, ibyo mubyumve rero, munyumve bana banjye.

Erega bana banjye na none mbasubiriremo, ishyamba si ryeru, ishyamba si ryeru. Bana banjye uyu munsi wa none nongere mbabwire ngo « Nyamwanga yanze kumva ntiyanze no kubona » kandi mugiye kubibona. Nakomeje kubabwira, ntacyo ntavuze mutagomba kubona. Bana banjye urugogwe rugiye kubitura hejuru nakomeje kubibabwira, imvura nyinshi y’amahindu igiye kubanyagira. Murumve namwe iyo mvura iyo ariyo, nakomeje kubabwira mugiye kubona mubone ngo dore kariya kanyoni kageze hariya, ako kanyoni ni akahe ? Muzajya mukabona mu kirere, ubwo murumva akanyoni ndimo kuvuga ? Niko kagiye kuzabamishaho iyo mvura ndimo kubabwira, maze mubimenye ubwo mbaciriye n’ako kagani. Ako kanyoni kagiye kuzajya kabagenda hejuru mumenye ako ariko, ibyo ndabibabwiye bana banjye ntacyo ntavuze kitagomba kuzuzwa. Mbibasubiriyemo imvura y’amahindu igiye kubanyagira, mwumve iyo mvura y’amahindu iyo ariyo, mbibasubiriyemo kangahe ndabibabwiye kandi mpora mbibabwira ntacyo ntavuze, ntacyo ntavuze nongere mbasubiriremo ishyamba si ryeru, muhore muri maso, mupfukame musenge musabira igihugu cyanyu, uyu munsi mbabwiye ibyo ibindi nzabibabwira ubutaha, ku izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.

 

Byishimo

 

 

Kuganira kuri ubu buhanuzi

Garuka kubuhanuzi

Udahemuka

Kuwakabiri, 20 Ugushyingo 2018 21:36:28 +0100

Nk'uko Umubyeyi Maria yabivuze: "Urucira Muka So, Rugatwara Nyoko".

Uyu mugani ishaka kumvisha abantu ko bagomba kugira urukundo yewe kabone n'iyo waba wanga umuntu utagomba kumwifuriza ikibi cyane cyane urupfu.

Yezu atubwira ko tugomba gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Bishatse kuvuga ko utagomba kurobanura no guhitamo uwo ugomba gukunda. Umuntu wese ni mugenzi wawe mwaba mudahuje idini, ubwoko, ubutunzi, ibitekerezo,... Gukunda inshuti yawe ukirengagiza uwo mutagira icyo muhuriyeho nta rukundo rurimo kuko Imana itubwira rwa rukundo rudaharanira inyungu, kugaragara neza no kwibonekesha.

Mu Rwanda, dufite amahirwe kuko twambaye ikirezi nk'uko Umubyeyi abitubwira. Twe kuva mbere ya 90 Yezu na Maria baratuburiye, badutumaho kenshi kugira ngo duhindure imitima yacu twihana ibyaha kugira ngo hazarokoke benshi. Ibyavuzwe byarabaye.

None ubu, Umubyeyi Maria na Yezu bongeye kutuburira badusaba guhinduka tukoroherana, abayobozi b'i Gihugu

GASURANKANA

Kucyumweru, 18 Ugushyingo 2018 07:13:46 +0100

Uyu wiyise umuhanuzi ngo ni Byishimo azabeshya kugera ryari?we ajye avuga uko ibintu abibona areke kubeshyera MAMA YEZU ngo yamumye!

umutesi sentia

Kuwagatanu, 09 Ugushyingo 2018 20:15:40 +0100

Imana yamahoro nsenga Imana igira neza Imana ibabarira turengera niwoweufiteububasha nahotwentacyo dushoboye.

kandida chantal

Kuwagatanu, 09 Ugushyingo 2018 20:11:47 +0100

Mubyeyitugirire impuhwe kdi uzigirire n ,Isiyose. Amen

Chris

Kuwagatatu, 07 Ugushyingo 2018 19:35:04 +0100

Uhoraho ineza yawe iraduhoreho nkuko amizero yacu agushingiyeho

Mazimpaka Serestin

Kuwagatatu, 07 Ugushyingo 2018 08:04:04 +0100

Dusenge Dusabira Urwanda

Twiringiyimana Vital

Kuwakabiri, 06 Ugushyingo 2018 11:32:44 +0100

Bikira Mariya nyirimpuhwe ndakwinginga ngo udusabire ku mwana wawe adukize icyago cy'intambara kitwugarije

UWASE EMMANUL

Kucyumweru, 04 Ugushyingo 2018 20:34:24 +0100

DAWE MANA USHOBORA BYOSE, TUGUSHIMIYE UBUTUMWA BWIZA WONGE KUTUGEZAHO UBINYUJIJE KUMUBYEYIWACU BIKIRA MARIYA, NDAKWINGINZI UTUGIRIRE IMPUHWE, KUNTIMBA , AGAHINDA ,AMARIRA ISHAVU,DUKOMEJE KUGUTERA GIRA IMPUHWE DAWE, WIGIRA UBURAKARI . DAWE DUSHAKA GUKORA IBYIZA IBIBI BIKADUTJNGA IMBERE, DUKURE MUBUYOBE NUBUJIJI DAWE, TURANGAMIRE URUHANGA RWAWE RUBENGERANA, DAWE UDUKIZE IMIHIHIBIKANIRO YABYISI BISHIRA DUSHAKA IMPAMBA IZATGESA IWAWE MWIJURU .MUBYEYI MARIA UDUSABIRE.

Udahemuka

Kuwagatandatu, 03 Ugushyingo 2018 22:55:27 +0100

Rozari, Ishapure y'Ububabare 7 bwa Bikira Maria bisozwa n'Ishapure y'Impuhwe z'Imana ku wa Kabiri no ku wa gatanu.

Dukomere ku Mubyeyi Maria n'Umwana we Yezu Kristu. Abavuga ngo Bikira Maria ni umugore nk'abandi, basabe Umwuka Wera (Roho Mutagatifu) kubamurikira kugira ngo bamenye ukuri: "Bikira Maria ni Umwamikazi w'Ijuru n'Isi. Ahorana hamwe n'Umwana we kandi ntacyo akora atari kumwe na we.

Abazakurikiza ibyo Umubyeyi Maria adusaba bazarokoka. Tumumwambaze kandi twizere ko ntacyo tuzamuburana. Dusenge kandi tugire urukundo mu mitima yacu.

Kwizera Jmv

Kuwagatandatu, 03 Ugushyingo 2018 12:35:23 +0100

Jye Ntacyo Nakongeraho Ahubwo Mutegereze Bibasohorereho ! Ndababwira Nange Nibwira . Inama Nabagira N,uko Mwakomera Kuri Rozali N, Ishapule Y,ububabare Nk,uko Umubyeyi Abidusaba Kgo Twikirize Ubugingo ! Ba Ntibindeba Kababayeho !

Mutokambali Philos

Kucyumweru, 28 Ukwacyira 2018 10:23:48 +0100

Uwampa nkazabona uko iherezo ry,ibi rizaba

Dr Célestin KARANGWA

Kuwagatandatu, 27 Ukwacyira 2018 18:50:01 +0200

"Avis" yahindutse "avion" mu Rufaransa, ni ukuvuga "indege rutemikirere, kajugujugu rwogajuru"

Dr Célestin KARANGWA

Kuwagatandatu, 27 Ukwacyira 2018 18:45:56 +0200

1/ "ibihugu n’ibihugu bigiye guteranira igihugu kimwe" ;
2/ "Murumve namwe iyo mvura iyo ariyo" ;
3/ "nakomeje kubabwira mugiye kubona mubone ngo dore kariya kanyoni kageze hariya, ako kanyoni ni akahe ? Muzajya mukabona mu kirere, ubwo murumva akanyoni ndimo kuvuga? Niko kagiye kuzabamishaho iyo mvura ndimo kubabwira, maze mubimenye ubwo mbaciriye n’ako kagani. Ako kanyoni kagiye kuzajya kabagenda hejuru mumenye ako ariko".
Ubu butumwa tubwumve gute?
1/ Mirsho Cikaya Kikwete yasize amusubije ati :"tutamchapa kama mtoto" ; bukeye Kaguta Yoweri M7 ati ; "izo ngurube tugiye kuzihandura za louches ariyo mavunja" ; bigeze ku mugoroba Pita Nkurunziza abwira abajejwe umutekano n' intwazamuheto ati : "abadutera baba bavuye mu Gwanda ; ubu ibikoresho vyose murafise, sinzongere kumva ko hari uwateye ngo asubireyo amahoro" ;
2/ Imvura y' amahindu si ubushaza, ni urusoro rw' inkhoho ;
3/ Mu Kilatini, akanyoni ni "avis" yiba