Garuka kubuhanuzi bwose

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA BAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/7/2018

Kuwambere, 30 Nyakanga 2018 21:48:52 +0200

 

 

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA BAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/7/2018
UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA BAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/7/2018

Indirimbo

Inyikirizo

Umwamikazi Bikira Mariya uri mu ijuru ku Mana Data

Ibitero

Bikira Mariya mumukunde mumwiyambaze azabaha byose

Umwamikazi Bikira Mariya yaratowe atubyarira umucunguzi Yezu

Bana banjye uyu munsi wa none nongeye kuza kubasura mbakunze kandi mbakumbuye. Bana banjye uyu munsi wa none abanjye munkunda kandi munkomeyeho mwihe amashyi n’impundu kuko murabikwiye. Bana banjye uyu munsi wa none nje nzanjye n’umwana wanjye Yezu, ntabwo ngenda jyenyine.

Bana banjye ndababaye, ndababaye cyane kuko ibyo nakomeje kubabwira nta na kimwe mwumvise. Igihe rero kirageze bana banjye, igihe kirageze kugira ngo ibyo nababwiye byose bisohore ndetse byaratangiye, byaratangiye mubimenye. Nababwiye ko impande zose zugarijwe ndetse no mu gihugu hagati birahari, birakomeye ntabwo byoroshye.

Bana banjye ya mezi nababwiye muyarimo igihe kirabashiranye, mwanze kunyumva none mureke ibyavuzwe byuzure. Erega bana banjye sinasibye kubabwira, narababwiye n’umwana wanjye arababwira ariko mwanze kunyumvira. None ubwo mwanze kumva reka ugushaka kw’Imana Data gukorwe kuko ntacyo ntavuze, ntacyo ntavuze, nababwiye ko nta kadomo gasigaye. Kugeza ubu rero byaratangiye mubimenye, ubutumwa natanze bwose, igihe cyo kuzuzwa cyarasohoye.

Bana banjye u Rwanda nararukunze ndarugenderera, ndarugenderera ariko kugeza uyu munsi ntimwanyumviye. U Rwanda narugize agahugu kanjye nicayemo ahasigaye umwana wanjye agiye kukayungurura, agiye kukayungurura hanyuma mwumve ko nta gisigaye.

Uyu munsi ngarutse kubasura, ngarutse kubasura mbabwira ko ibyo navuze byose byuzuye, biruzuye nta gisigaye, nta gisigaye mubimenye, mubimenye ndababwiye ngo intambara ikomeye cyane iri mu mitima, iri mu mitima yanyu, none ahasigaye noneho n’ikomeye nababwiye ko ikomeye ibagezeho. Nababwiye ko imvura y’amahindu igiye kubanyagira, igiye kubanyagira, murumve namwe iyo mvura iyo ariyo, ndabibabwiye bana banjye. Murayumve igiye kubanyagira, ije ari imvura y’amahindu, ije ari imvura y’urubura igiye kubikubita hejuru, mubyumve bana banjye kandi ibyo mbabwira ntawe uzagira aho ajya, ntihazagire uzasohoka ahubwo muzafate intwaro zanyu muzikomeze, ariko ntabwo intwaro mvuga ari imbunda, abanyumva ndababwira ngo mukomeze amashapule yanyu, muyakomeze. Ntabwo ndi kubwira hano mu Rwanda gusa ndabwira n’abana banjye aho batataniye hirya no hino mubyumve mubyumve kuko igihe kirageze namwe uko nazanye bano namwe niko

ngiye kubazana mubimenye, mubimenye. Igihe kirageze ntacyo ntavuze kitagomba kuzuzwa, mubimenye bana banjye, mubimenye.

Indirimbo

Ntaha ku mutima

Untahe ku mutima

Ntaha ku mutimaaaa

Mawe mubyeyi we ntaha ku mutima

Bana banjye, kugeza uyu munsi nongere mbasubiriremo intango yarangije kuzura igiye gusandara kandi igiye gusandarana byinshi, mubimenye, mubimenye. Iyo ntango

BY. : Ese Mama ni iki kirimo

B.M. : Ntubibona se wowe. Ni amaraso agiye kumeneka, ni amaraso agiye kumeneka. Umujyi wose hirya no hino hagiye guhinduka amatongo, ndabibabwiye bana banjye. Rero bamwe barabahunze abandi baricwa, hari n’umwana wanjye wari hanze ukomeye nawe wapfuye atumweho ngo bamwice arapfa ngo kugira ngo atazategeka. Ubu nashyizeho undi ugomba kuyobora azacyinjiramo kandi azategeka, ubwo murumve uwo ariwe uwo mwana wanjye wari ukomeye, ntabwo mbabawiye n’uwo ariwe.

Niba mubizi u Rwanda rwanjye umwana wanjye yaruragije Kristu Umwami ubwo uwashaka yakumva uwo ariwe, mwumve ibyo aribyo. Ndabibabwiye bana banjye natoye n’undi kandi arahari mubyumve neza bana banjye. Ntabwo mbabwiye, nongere mbasubiriremo : igiti kinini kigiye guhirima, kigiye guhirima, kigiye guhirimana byinshi. Icyo giti mwumve icyo aricyo ariko nta mashami gisigaranye, amashami yose yagishizeho, ndabibabwiye bana banjye kandi sibwo bwa mbere nabibabwira, uwumva yumve utumva nawe ni akazi ke.

Bana banjye, abankunda munkomereho nanjye mbakomeyeho. Mupfukame musenge, musenge musabira n’imiryango yanyu, muvuge Rozari ababishoboye, muvuge n’ishapule y’ububabare kuwa kabiri no kuwa gatanu, mubisozesha ishapule y’impuhwe z’Imana ku babishoboye. N’abasenga babikuye ku mutima ndikumwe namwe, mukomere rero bana banjye mukomere ku ibanga nababwiye kuko igihe kirageze, kandi cyarangije kugera, kigiye kuzuzwa.

Kandi nongere mbibasubiriremo, byaratangiye, byaratangiye ibyo nababwiye byose byaratangiye. Muhumure rero bana banjye ndikumwe namwe, ndi kumwe namwe ntacyo navuze kituzuzwa, ijambo navuze ryose n’umwana wanjye nta gisigaye, nta gisigaye. Muramenye rero ntihazagire uvuga rero ngo aratunguwe, nababwiye kenshi mwanga kunyumva, nkomeza kubatumaho kenshi mwanga kunyumva, kugeza ubu ishyamba si ryeru, ishyamba si ryeru.

Mbasubiriremo na none mubyumve mbivuze gatatu, mwarinjiriwe, impande hose mwaragoswe, mu gihugu hagati mu gihugu naho kiragoswe ntimugire ngo hari aho muri, ntaho muri. Rero mwaratangiye ngo hamwe ni amanegeka. Ese abo bana banjye murabona bazajya hehe ? Bazajya he ? Muramenye muhumure bana banjye, mukomere mukomere, ndi kumwe namwe, ndi kumwe namwe. Abankunda bakankomeraho nzabarwanirira bana banjye, Jye n’umwana wanjye mukomere rero ndi kumwe namwe.

Uyu munsi wa none mbabwiye ibyo ibindi nzabibabwira ubutaha ngaho mugire amahoro kandi mugwize andi urukundo rubakomeze. Mbahaye umugisha ku izina ry’Inana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.

 

Byishimo

 

 

Kuganira kuri ubu buhanuzi

Garuka kubuhanuzi

El~nino

Kuwagatandatu, 11 Kanama 2018 21:20:59 +0200

Habeho Gushaka Kw'uwiteka N'imbabazi Ze

Kitenge Jean de Dieu

Kucyumweru, 05 Kanama 2018 18:43:54 +0200

Kuba Umubyeyi akomeje kutubwira ibikomeye bigiye kugwirira igihugu cyacu,tugakomeza kudamarara twibwira ngo ntirizarenga;nyamara twitonde ijambo ry'Imana ntirivugirwa ubusa.
Ibyabaye muri 94 njye natangiye kubyumva muri 1983 mu butumwa bwasohokeraga Kibeho.
N'ibindi rero bigiye kuba nta kizabibuza.Ubuhungiro ni ku Mana.
Uzanywane na muganga utararwara kandi ngo umwijuto w'ikinonko ntumenya ko imvura izagwa.

Dr Célestin KARANGWA

Kuwakabiri, 31 Nyakanga 2018 12:23:58 +0200

Eh! Umubyeyi Nyina wa Jambo, Umugabekazi w' Isi n' Ingoma, Bikira MARIYA ararikocoye ga, bahungu mwe! Uriya mwana we wari hanze batumyeho bakamwica ngo atazategeka, nari mbanje kwibeshya ko ari Col. Pat. Karegeya ariko nsubiye mu nganzo nsanga ahubwo ari umwami Kigeri V Yohani Batisita Ndahindurwa kubera ibintu bibiri B.Mariya atwibutsa :
1/ yarangije gutora uwamusimbuye ;
2/ umwana we yatuye URwanda Kristu-Mwami.
Bivuze ko ubwami bukiri ku ibere mu Rwanda, babyanga abaharanira Repubulika, babyemera ... YUHI V BUSHAYIJA ARARUYOBOYE, NKARUTEGEKA, IMVEJURU ZA NYARUGURU TWATERANYE!

udahemuka

Kuwakabiri, 31 Nyakanga 2018 12:11:29 +0200

Mwamikazi w'Ijuru n'Isi, Komeza wongerere ingufu abana baWe bakomere kuri Rozari, Ishapure y'Ububabare Burindwi Bwawe n'Ishapure y'Impuhwe z'Imana babivugana umutima utuje, wihana kandi wicisha bugufi kuwa kabiri no ku wa gatanu. N'abandi Bose basenga babikuye ku mutima, Ubafatire Bose mu Gishura cy'Ubusugi BwaWe maze Ubabere Urutare Rubarinda mu bihe byose muri uru rugendo rugana Iwacu mw'Ijuru. Duhe Ubumwe n'Ubwiyunge nyakuri hagati y'abahutu n'abatutsi, Amahoro mu mitima yacu, abari mu buhungiro batahe mu mahoro babane kivandimwe n'abandi bari mu gihugu, maze basingize Imana Umugenga wa byose muri Kiriziya y'Umwana WaWe, Umwami Wacu Yezu Kristu.
Mubyeyi Nyiri'Impuhwe, ndakwinginze ngo abatakwemera bose cyane cyane bitwa ko ari abakristu, bakavuga ko Yezu Kristu ariwe bemera ko wowe Uri umugore nk'abandi, Yezu abahe Ukuri maze bemere ko Uri Umubyeyi wacu twese (Jn 19,25-27). Amen.

udahemuka

Kuwakabiri, 31 Nyakanga 2018 12:03:18 +0200

Mwamikazi w'Ijuru n'Isi, Komeza wongerere ingufu abana baWe bakomere kuri Rozari, Ishapure y'Ububabare Burindwi Bwawe n'Ishapure y'Impuhwe z'Imana babivugana umutima utuje, wihana kandi wicisha bugufi kuwa kabiri no ku wa gatanu. N'abandi Bose basenga babikuye ku mutima, Ubafatire Bose mu Gishura cy'Ubusugi BwaWe maze Ubabere Urutare Rubarinda mu bihe byose muri uru rugendo rugana Iwacu mw'Ijuru. Duhe Ubumwe n'Ubwiyunge nyakuri hagati y'abahutu n'abatutsi, Amahoro mu mitima yacu, abari mu buhungiro batahe mu mahoro babane kivandimwe n'abandi bari mu gihugu, maze basingize Imana Umugenga wa byose muri Kiriziya y'Umwana WaWe, Umwami Wacu Yezu Kristu.

Mubyeyi Nyiri'Impuhwe, ndakwinginze ngo abatakwemera bose cyane cyane bitwa ko ari abakristu, bakavuga ko Yezu Kristu ariwe bemera ko wowe Uri umugore nk'abandi, Yezu Kristu, Umwana WaWe abahe kumenya Ukuri Nyakuri maze bumve kandi bemere ko Udukunda byimazeyo nk'uko Yezu Yakuraze aba

Andre

Kuwakabiri, 31 Nyakanga 2018 00:41:05 +0200

Mwamikazi Bikira Mariya Uzaturengere Twe Imfubyi Zawe!