Garuka kubuhanuzi bwose

UBUTUMWA NYAGASANI YEZU YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 25/06/2018

Kuwakane, 05 Nyakanga 2018 16:22:57 +0200

 

 

UBUTUMWA NYAGASANI YEZU YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 25/06/2018
UBUTUMWA NYAGASANI YEZU YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 25/06/2018

Nyagasani Yezu yaje ababaye cyane ari mu rumuri rwinshi cyane aranyitegereza, aransuhuza ati: NY.YEZU: Uraho mwana wanjye ukomeje kwihanganira imibabaro yose uhura nayo.

BY.: Uraho Papa

NY.YEZU: Mwana wanjye, ongera unsuhurize abana banjye bose uti: Nimugire amahoro, nimugire amahoro, nimugire amahoro.

Bana banjye uyu munsi ngarutse kubasura, ngarutse kubasura nje kubabwira ko ibyo nakomeje kubabwira ko ntacyo mwakoze. Bana banjye ntacyo mwumvise, umubyeyi wanjye naramutumye mwanga kumwumvira, nanjye ubwanjye nakomeje kwiyizira mwanga kunyumvira, nababwiye ko igihugu cyose kigoswe, kiragoswe rero mubimenye impande zose kiragoswe, sekibi yakinjiyemo ndetse no mu gihugu hagati rwagati kiragoswe.

Bana banjye muririrwa muririmba ngo mufite amahoro, nta mahoro ntayo, ntayo mubimenye bana banjye. Ndongeye ndababwiye bana banjye, muhore mwiteguye muhore muri maso, muhore muri maso kuko ishyamba si ryeru, ishyamba si ryeru. Nababwiye byinshi ariko mwanze kubyumva. Benshi mbasaba gufata ishapule y’umubyeyi wanjye muvuge Rozari ariko bamwe muravuga ngo bariya ni ukwirirwa babara amasaro ariko abanjye bankunda kandi bankomeyeho jye n’umubyeyi wanjye ndabarinze kandi nzabarinda no mu bihe bibi. Abatanyumvira nabo bamenye ko bari kuganisha mu rwobo. Bana banjye muri kugenda muganisha mu rwobo ndetse abenshi mururimo, ndabibabwiye bana banjye.

Mbwirira n’abana banjye bose bari hanze, uti aho muri, aho mwicaye mukomeze mupfukame, mukomeze mupfukame igihe kigiye kugera mwishime, ndabibabwiye bana banjye, mbibabwiye jye ndi Umwami w’Isi n’Ijuru.

Uyu munsi ndongeye mbasubiriremo, mu byo nababwiye byose, uwabikurikije wese, ibyo nababwiye jye n’umubyeyi wanjye uwabikurikije wese ntacyo azamburana, ntacyo azamburana.

Bana banjye, nongere mbasubiriremo: “Umuvumvu yagitse umuzinga usarurwa n’abandi”. Mwumve icyo uwo muzinga uvuga, ni ukuvuga ko mwakomeje kurundarunda byinshi, mubirundarunde ariko mumenye ko atari ibyanyu, muririrwa murya imitsi ya bagenzi banyu mugira ngo simbibona, jye ndabibona kandi ngo mbisubiyemo ntacyo muzatunga bana banjye nta n’ibyo muzarya ndetse n’abandi bana banjye bari babifite, kugeza n’uyu munsi abanjye bakomeje kunkomeraho, ntacyo bazamburana.

Erega bana banjye, isi mutuye ntabwo ari iyanyu, ntabwo ari iyanyu ni intizo mufite, ni intizanyo. Muragenda mukandagiza urukweto, muragenda mu mamodoka ngo ni imitamenwa, izo modoka se zo ni izanyu? Ni izanyu? Na zo muzazibura muzibona, mubimenye, nimushaka uyu munsi munyumve naje kubabwira byinshi ariko si byinshi cyane, ndi kubasubirira mubyo nakomeje kubabwira. Ni intambara ikomeye iri mu mitima yanyu bana banjye.

Nawe mwana wanjye komeza ukore ubutumwa ariko na none wongeye gutangira kujya ukererwa kubutanga, ntuzajye ubeshya ngo wabuze abandika. Oya, oya. Ndabikubwiye mwana wanjye ninjya mvuga ijambo ryanjye n’umubyeyi wanjye akabisubiramo ujye wihuta utange ubutumwa nk’uko wabuhawe, ubimenye kuko kugeza uyu munsi ngusubiriremo nuzakomeza gutinda ako kaguru kawe nzagasubiraho umenye uwagukijije uwo ariwe. Ntabwo mbese ukimwibuka, ntabwo ukibuka uwagukijije, ni wowe nakugize akarorero, ni wowe ndagutuma hirya no hino, ujye uhaguruka vuba vuba, ubimenye.

Ongera untahirize abana banjye bose uti intashyo mbahaye ni Rozari y’umubyeyi wanjye, muyikomereho rero. Muyikomereho kuko beeenshi benshi ibafitiye akabaro, ababyumva rero mubyumve abatabyumva ni akazi kanyu. Bana banjye, abankunda ntacyo mwamburanye, ntacyo abankunda mwamburanye, narabahaye, narabahaye ariko Jye ndabasaba mukanyima, muri gushyira akaguru ku kandi ntabwo mwakwibuka na bagenzi banyu bababaye, abashonje. Ugize icyo agira narebe utifite amuhe kuko nawe yahawe, mwikomeza kugundira.

Ariko muririrwa muvuga bana banjye ngo igihugu ni icyanyu, igihugu ni icyanyu, ni icyanyu koko ariko ni intizanyo, kugeza uyu munsi mugiye kucyamburwa mukibona, mugiye kwamburwa ibyo nabahaye byose mubibona, mwarahawe ariko mwanze kumva nabisubiyemo kenshi. Bana banjye, nongere mbasubiriremo, impande zose igihugu cyose kirugoswe, kiragoswe sekibi yacyinjiyemo ndabibabwiye bana banjye, ndabibabwiye bana banjye, uyu munsi wa none abankunda nimunkomereho jye n’umubyeyi wanjye kuko ari twe gisubizo cyanyu. Bana banjye uyu munsi wa none nongere mbasubiriremo, hahirwa uwisize amavuta y’umubyeyi wanjye, uwo arahirwa cyane, uwo arahirwa kuko ntacyo ateze kuba kuko shitani yabinjiyemo imaze kubinjiramo yinjiye mu bana banjye hirya no hino, amaze kubinjiramo ariko kubera umwana wanjye nahaye impano zikomeye nyinshi, uwo ari gukoraho wese ari gukira, mubimenye. Nakomeje kubaha, abo nakomeje guha ntabwo muzabyamburwa ngo mukorwe n’isoni ahubwo mukomere ku rugamba, mukomere ku rugamba, mukomere ku rugamba bana banjye kuko igihe gikomeye mukirimo, mwakigezemo mubyumve, mubyumve. Ntaho muri bana banjye ntaho muri mubyumve neza, ntaho muri kandi nongere mbibasubiriremo imvura y’amahindu igiye kubanyagira kandi mubimenye iyo mvura mwibaze iyo mvura iyo ariyo muyibazeho, abanyumva bumve abatanyumva nabo ni akazi kanyu, ni akazi kanyu kuko umwana wanze kumvira se na nyina yumviye ijeri, yumviye ijeri mubimenye.

Ngaho rero bana banjye mukomere, mukomere mbahaye umugisha ku izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.

 

Byishimo

 

 

Kuganira kuri ubu buhanuzi

Garuka kubuhanuzi

Ishimwe theogene

Kuwakabiri, 16 Ukwacyira 2018 10:14:45 +0200

Yego rata udahemuka we,bareke bagumye bireme agatima,na nowa barapingaga,nonese abo bati igihe uyumuhanuzi yavugiye hamaze gupfa abangana iki?aziko ikuzimu bihanirayo ibyaha,nshimiye Imana cyane ko yakoresheje ibishoboka byose ngo iburire umuntu,ntacyo tuzireguza,YESU wacu agumye aduhe imbaraga zo kunesha ibyaha,nibigeragezo tuzahabwe ikamba ry'ubugingo twese abemeye ubu buhanuzi Amen!

Ishimwe theogene

Kuwakabiri, 16 Ukwacyira 2018 10:14:29 +0200

Yego rata udahemuka we,bareke bagumye bireme agatima,na nowa barapingaga,nonese abo bati igihe uyumuhanuzi yavugiye hamaze gupfa abangana iki?aziko ikuzimu bihanirayo ibyaha,nshimiye Imana cyane ko yakoresheje ibishoboka byose ngo iburire umuntu,ntacyo tuzireguza,YESU wacu agumye aduhe imbaraga zo kunesha ibyaha,nibigeragezo tuzahabwe ikamba ry'ubugingo twese abemeye ubu buhanuzi Amen!

Mutete

Kuwagatandatu, 21 Nyakanga 2018 19:58:17 +0200

Mwami Yesu turengere kukoari wowe ushoborabyose tugireukuri gusa bigaragarira buriwesekukoturikujyahabi turimunyongezo ibirikubanibimenyetso kuko ntibyigezebibaho.

DIYORI

Kuwagatanu, 20 Nyakanga 2018 19:35:39 +0200

nta buhanuzi burimo yezu azana inkuru nziza si ikuramutima atuzanira

Udahemuka

Kuwagatatu, 18 Nyakanga 2018 08:36:03 +0200

Gusubiza Gasurankana:

Urita uwatanze ubuhanuzi, UMUBESHYI. None ibyo yavuze igihe bizaba, uzaba uri mu ruhe ruhande? Wowe TINYA IMANA, GARUKIRA IMANA, ibindi byose ntubyivangemo cyane cyane gucira urubanza mugenzi wawe, hanyuma utegereze Ugushaka kw'Imana kuzuzwe. Hora witeguye, ejo utazatungurwa.

Gasurankana

Kuwambere, 16 Nyakanga 2018 15:11:46 +0200

Ariko uyu wiyita umuhanuzi azakomeza abeshye kugera ryari koko!Ubona igihe yahereye!!

Udahemuka

Kuwakane, 05 Nyakanga 2018 19:01:33 +0200

NYAGASANI Yezu n'Umubyeyi Maria Baratwinginga, Bahora Baturamburiye ibiganza, Badusaba kuBakira mu mitima yacu.
Urukundo Imana Idukunda ntirugereranywa ariko ikibabaje ni uko dukomeje kwanga kwakira mu mitima yacu Ubucunguzi bw'Umwami wacu, NYAGASANI Yezu. Twagomeye kenshi Imana ariko kubera Impuhwe z'Imana zidashira, Iracyatwingingira kuyakira mu mitima yacu.
Bana b'Imana, abari mu gihugu imbere no hanze y'igihugu, muze tuve mu bimutandukanya n'Imana maze twumvire Umubyeyi Mariya n'Umwana We Yezu, tuBasabe imbaraga zo
guhinduka by'ukuri: ahari ivangura habe urugwiro n'ubumwe, ahari inzika no kwihorera habe ukworoherana, kubabarira no kwiyunga, ahari urwango tuhashyire Urukundo, ahari guhohotera abandi habe ubutabera, ikinyoma tugisimbuze ukuri; ikibi cyose kiri muri Twe tugisimbuze icyiza, umwijima usimburwe n'urumuri.
"Mana Ishobora byose, Roho Mutagatifu nahindure ahari umwijima URUMURI". Amen.

Udahemuka

Kuwakane, 05 Nyakanga 2018 18:58:01 +0200

NYAGASANI Yezu n'Umubyeyi Maria Baratwinginga, Bahora Baturamburiye ibiganza, Badusaba kuBakira mu mitima yacu.

Urukundo Imana Idukunda ntirugereranywa ariko ikibabaje ni uko dukomeje kwanga kwakira mu mitima yacu Ubucunguzi bw'Umwami wacu, NYAGASANI Yezu. Twagomeye kenshi Imana ariko kubera Impuhwe z'Imana zidashira, Iracyatwingingira kuyakira mu mitima yacu.

Bana b'Imana, abari mu gihugu imbere no hanze y'igihugu, muze tuve mu bimutandukanya n'Imana maze twumvire Umubyeyi Mariya n'Umwana We Yezu, tuBasabe imbaraga zo

guhinduka by'ukuri: ahari ivangura habe urugwiro n'ubumwe, ahari inzika no kwihorera habe ukworoherana, kubabarira no kwiyunga, ahari urwango tuhashyire Urukundo, ahari guhohotera abandi habe ubutabera, ikinyoma tugisimbuze ukuri; ikibi cyose kiri muri Twe tugisimbuze icyiza, umwijima usimburwe n'urumuri.

Dusabe: Mana Ishobora byose, turagusabye "Roho Mutagatifu Wawe wahaye ingufu zidasanzwe Intumwa Zawe ku m